Tom 138


TOM 138, 2022 rok 

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji, s. 5-6.

 

Bibliografia artykułów i recenzji bpa Jana Kopca na łamach „Naszej Przeszłości” oraz w publikacji „100 tomów Naszej Przeszłości”, s. 7-10.

 

ARTYKUŁY

 

Bp Jan Kopiec, Relacje biskupów wrocławskich ,,ad limina” z XVII i XVIII wieku, s. 11-58.

Bp Jan Kopiec, Korespondencja prywatna nuncjusza Juliusza Piazzy z biskupem Agostino Steffani z lat 1706-1708, s. 59-79.

Bp Jan Kopiec, Dyplomacja papieska wobec sporu o tron polski w latach 1704-1709, s. 81-105.

Piotr Paweł Kardyś, Marcin Janakowski, Epitaphium Ministri Generales Totius Ordinis Minorum S.P.N. Francisci z rękopisu dawnej biblioteki bernardynów na Karczówce (obecnie Archiwum Diecezjalne w Kielcach), s. 107-144.

Olgierd Lenczewski, „Polonica” w „Registrum Equitum Sancti Sepulchri” (1561-1848), s. 145-167.

Ks. Stanisław Adam Wróblewski, Patrocinia archidiakonatu wrocławskiego według protokołów wizytacyjnych z 1579-1580 r. (cz. 1), s. 169-221.

Mirosław Płonka, „In suo patrocinio” – właściciele majątku ziemskiego w Dąbrówce i Ostałówce w XVII wieku, s. 223-252.

Piotr Szkutnik, Pomorski krąg rodzinny ks. Józefa Tockiego (1805-1862) proboszcza ze Zduńskiej Woli. Przyczynek do badań prozopograficznych księży diecezji kujawsko-kaliskiej, s. 253-280.

Michał Białkowski, Prace Komisji Soborowej/Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II Episkopatu Polski (1959-1977), s. 281-314.

Ks. Peter Borza, Beyond the duties of a bishop – Pavel Gojdič, Righteous among the Nations – [Poza obowiązkami biskupa – Pavel Gojdič, sprawiedliwy wśród narodów świata], s. 315-326.

 

EDYCJA ŹRÓDŁOWA

 

Magdalena Marosz, Opis kościoła i klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Berdyczowie, dokonany w czasie wizyty generalnej Michała Pałuckiego, wizytatora generalnego diecezji kijowskiej, w 1786 r. Edycja źródłowa, s. 327-363.

 

MISCELLANEA

 

Ks. Wojciech Kućko, Pomnik w Bogurzynie i inne formy utrwalenia pamięci ks. Władysława Skierkowskiego, historiografa życia rodzinnego na Kurpiach, s. 365-386.

 

Z ARCHIWUM INSTYTUTU WYDAWNICZEGO KSIĘŻY MISJONARZY „NASZA PRZESZŁOŚĆ”

 

Ks. Józef Marecki, Wspomnienia z pracy duszpasterskiej ks. Adolfa Trusewicza CM, s. 387-448.

 

RECENZJE

 

Artur Lis, Rec.: Przekaz historii w kulturze średniowiecza, s. 449-458.

Radosław Krajniak, Rec.: Leszek Zygner, Biskup Jakub z Kurdwanowa herbu Syrokomla (ok. 1350-1425, s. 459-465.

 

CONTENTS

 

From the Editor, p. 5-6.

 

Bibliography of the articles of Bishop Jan Kopec in “Nasza Przeszłość” and in “100 tomów Naszej Przeszłości”, p. 7-10.

 

ARTICLES

 

Bp. Jan Kopiec, “Ad limina” reports by the bishops of Wrocław from the 17th and 18th centuries, p. 11-58.

Bp. Jan Kopiec, Private Correspondence of Nuncio Julius Piazza with Bishop Agostino Steffani of the Years 1706-1708, p. 59-79.

Bp. Jan Kopiec, Papal diplomacy in the face of the dispute for the throne of Poland in the years 1704-1709, p. 81-105.

Piotr Paweł Kardyś, Marcin Janakowski, Epitaphium Ministri Generales Totius Ordinis Minorum S.P.N. Francisci From the Manuscript of the Former Bernardine Library in Karczówka (today the Diocesan Archives in Kielce), p. 107-144.

Olgierd Lenczewski, „Polonica” in „Registrum Equitum Sancti Sepulchri” (1561-1848), p. 145-167.

Fr. Stanisław Adam Wróblewski, Patrocinia of the Archdeaconry of Wrocław according to visitation protocols from the years 1579-1580, p. 169-221.

Mirosław Płonka, „In suo patrocinio” – landowners in Dąbrówka and Ostałówka in the 17th century, p. 223-252.

Piotr Szkutnik, The Pomeranian Family Circle of Fr. Józef Tocki (1805-1862), Parish Priest of Zduńska Wola. A Contribution to the Prosopographical Study of the Priests of Kujawsko-Kaliska Diocese, p. 253-280.

Michał Białkowski, The work of the Conciliar Commission/Commission for the Implementation of the Resolutions of the Second Vatican Council of the Polish Episcopate (1959-1977). Introduction to the history of the reception of the Council in Poland, p. 281-314.

Fr. Peter Borza, Beyond the duties of a bishop – Pavel Gojdič, Righteous among the Nations, p. 315-326.

 

THE SOURCE EDITION

 

Magdalena Marosz, Description of the church and monastery of the Order of the Discalced Carmelite brothers in Berdyczów during the general inspection by Michał Pałucki, general inspector of the Kyiv Diocese in 1786. Source edition, p. 327-363.

 

MISCELLANEA

 

Fr. Wojciech Kućko, Monument in Bogurzyn and other forms of preserving the memory of Fr. Władysław Skierkowski, historiographer of family life in Kurpie, p. 365-386.

 

FROM THE ARCHIVES OF THE PUBLISHING INSTITUTE EDITORIAL BOARD „NASZA PRZESZŁOŚĆ”

 

Fr. Józef Marecki, Memoirs of Fr. Adolf Trusewicz’s CM pastoral work, p. 387-448.

 

REVIEWS

 

Artur Lis, Rev.: The transmission of history in mediaeval culture, p. 449-458.

Radosław Krajniak, Rev.: Leszek Zygner, „Bishop Jakub of Kurdwanów coats of arms Syrokomla (c. 1350-1425)”, p. 459-465.

Powered by Quick.Cms