Tom 127


TOM 127, 2017 rok 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Kariery polityczne i kościelne biskupów Wojciecha i Jerzego Radziwiłów – koryfeuszy początku i końca XVI wieku – zarys problemu, s. 5-20.

Tadeusz M. Trajdos, Kanonicy Regularni od Pokuty w Miednikach w ostatnim stuleciu Rzeczypospolitej (1695-1795), s. 21-52.

Maria Kazimiera Staniszewska, Lustracja trzynastu miast z 1773 r. jako przyczynek do badań nad sytuacją religijna dawnego Spisza, s. 53-80.

S. Małgorzata Borkowska OSB, Uwagi o niektórych aspektach biografii Magdaleny Mortęskiej, s. 81-107.

Andrzej Godek, Śpiewy pseudochorałowe w XVIII-wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX Misjonarzy, s. 109-160.

Wiktor Szymborski, Pamięć o św. Jadwidze w Uniwersytecie Jagiellońskim, s. 161-184.

Wojciech Paszyński, Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego, s. 185-199.

Anna Bartko-Malinowska, O nieistniejących kościołach zamoyskich, s. 201-219.

Stanisław Cieślak SJ, Ks. arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1972 roku, s. 221-240.

Roland Prejs OFMCap, Wybitne postacie krośnieńskich kapucynów,s. 241-256.

Agnieszka Szmerek, Św. Józef Kalasancjusz i początki Zakonu Szkół Pobożnych – obchody jubileuszowe,s. 257-266.

Krzysztof Kaczmarski, Działania Służby Bezpieczeństwa wobec klasztoru OO. Kapucynów w Krośnie w latach 1981-1989,s. 267-300.

 

RECENZJE

Marceli Kosman, Rec. T. Kempa, „Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku Reformacji do końca XVII wieku”, s. 301-307.

Marceli Kosman, Rec. K. R. Prokop, „Biskupi Ordynariusze diecezji na ziemiach litewskich i białoruskich dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do czasów I wojny światowej). Wilno – Żmudź – Inflanty – Smoleńsk – Mohylów – Mińsk – Wigry – Sejny (Augustów) – Janów Podlaski”, s. 309-314.

Roman Kawecki, Rec. Ks. M. M. Grzybowski, L. Zygner, „Episkopat płocki w latach 1075-2015. 940 lat istnienia diecezji”, s. 315-329.

 

SPRAWOZDANIE

Stanisław Cieślak SJ,Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła, Warszawa 20 IV-21 IV 2017, s. 331-339.

 

 CONTENTS

 

ARTICLES

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Political and church careers of bishops Wojciech and Jerzy Radziwiłł – the coryphaei of the beginning and the end of the 16th century – an outline, p. 5-20.

Tadeusz M. Trajdos, The Canons Regular of the Penance in Miedniki in the last century of the Polish Commonwealth (1695-1795), p. 21-52.

Maria Kazimiera Staniszewska,The inspection report of the thirteen cities (1773) as a contribution to the research on religious situation of old Scepusium (Spiš), p. 53-80.

S. Małgorzata Borkowska OSB, Some Notes on Magdalena Mortęska, p. 81-107.

Andrzej Godek, pseudochorales in 18th century manuscript graduals of The Congregation Of The Mission, p. 109-160.

Wiktor Szymborski, Memorialization of Queen Jadwiga in the Jagiellonian University, p. 161-184.

Wojciech Paszyński, Poland as “Antemurale” and “Homeland of saints”. Theme of ‘bulwark’ in the ‘New Athens’ by Benedict Chmielowski, p. 185-199.

Anna Bartko-Malinowska, Nonexisting churches in Zamość, p. 201-219.

Stanisław Cieślak SJ, Visit of archbishop Adam Kozłowiecki SJ in the concentration camp in Dachau in 1972, p. 221-240.

Roland Prejs OFMCap, Outstanding personalities of the capuchin order in Krosno, p. 241-256.

Agnieszka Szmerek, Saint Joseph Calasanz and the beginnings of The Order Of The Pious Schools – jubilee celebrations, p. 257-266.

Krzysztof Kaczmarski, The activities of The Security Service against the order of Capuchin Friars in Krosno in the years 1981-1989, p. 267-300.

 

REVIEWS

Marceli Kosman, Rev. T. Kempa, “Religious Conflicts in Vilnius from the Beginning of Reformation to the End of the 17th Century”, p. 301-307.

Marceli Kosman, Rev. K. R. Prokop, “Diocesan Bishops in Lithuanian and Belarusian Territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth (until World War II). Vilnius – Samogitia – Livonia – Smolensk – Mohylev – Minsk – Wigry – Sejny – Janów Podlaski”, p. 309-314.

Roman Kawecki, Rev. Fr. M. M. Grzybowski, L. Zygner, „Episcopate of Płock in the Years 1075-2015. 940 Years of Existence”, p. 315-329.

 

REPORT

Stanisław Cieślak SJ, Meeting of Professors and Lecturers of the Church History, Warsaw 20 April – 21 April 2017, p. 331-339.

Powered by Quick.Cms