Tom 137


TOM 137, 2022 rok 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Kamil Wiśniewski, Obecność wątku maryjnego w kazaniach świętokrzyskich, s. 5-26.

Tadeusz M. Trajdos, Biskupstwo katolickie w Kijowie i dominikanie kijowscy XIV-XV w., s. 27-68.

Olgierd Lenczewski, Korespondencja między kustodią Ziemi Świętej a władzami Rzeczpospolitej w latach 1671-1699, s. 69-91.

Jacek Szpak, Podstawy ekonomiczne klasztoru paulinów w Wieluniu od końca XIV do początku XIX w., s. 93-112.

Eugeniusz Niebelski, Szwermicki, Szwernicki czy może Szwirmicki? Przyczynek do biografii księdza-zesłańca, proboszcza w Irkucku w XIX w., s. 113-122.

Maria Konieczna, Karmelici dawnej obserwy a parafia św. Szczepana w Krakowie w XIX i na początku XX w., s. 123-144.

Leszek Wojciechowski, Drzewo Jessego i treści pasyjne w nastawie Ołtarza Krzyża Świętego w kościele po-dominikańskim w Klimontowie, s. 145-176.

Przemysław Sołga, Prasa katolicka w Polsce międzywojennej i jej rewerencje w nauczaniu Kościoła, s. 177-196.

 

RECENZJE

Ks. Michał Kłakus, Rec.: Włodzimierz Cieński, Od Lwowa do Teheranu. Wspomnienia duszpasterskie 1939-1942, s. 197-203.

Maria Pidłypczak-Majerowicz, Rec.: Inwentarze biblioteczne z konwentu paulinów w Wieluniu (XVIII wiek), oprac. Tomasz Stolarczyk, s. 205-208.

Michał Białkowski, Rec.: Ks. Paweł Kummer, Karol Wojtyła wobec reformy liturgicznej w archidiecezji kra-kowskiej, s. 209-217.

SPRAWOZDANIE

Stanisław Cieślak SJ, Zjazd księży profesorów i wykładowców historii Kościoła, Wyższe Seminarium Du-chowne w Tarnowie, 20-22 IV 2022 r. s. 219-229.

 

 

CONTENTS

 

ARTICLES

Kamil Wiśniewski, The presence of the theme of the Mary in the Holy Cross Sermons, p. 5-26.

Tadeusz M. Trajdos, Catholic diocese in Kiev and Dominicans of Kiev in 14th and 15th century, p. 27-68.

Olgierd Lenczewski, Correspondence between the Custody of the Holy Land and the authorities of the Repu-blic of Poland between 1671 and 1699, p. 69-91.

Jacek Szpak, Economic foundations of the Pauline monastery in Wieluń from the end of the XIV to the beginning of the XIXth century, p. 93-112.

Eugeniusz Niebelski, Szwermicki, Szwernicki or maybe Szwirmicki? A contribution to the biography of an exile priest, parish priest in Irkutsk in the 19th century, p. 113-12.

Maria Konieczna, The Carmelites of the Ancient Observance and St. Szczepan Parish in Krakow in the 19th and early 20th century, p. 123-144.

Leszek Wojciechowski, The Tree of Jesse and the Passion content in the setting of the Altar of the Holy Cross in the post-Dominican church in Klimontów, p. 145-176.

Przemysław Sołga, The catholic press in interwar Poland and its relevance to Church teaching, p. 177-196.

 

REVIEWS

Rev. Michał Kłakus, Review: Włodzimierz Cieński, “From Lviv to Tehran. Pastoral memoirs 1939-1942”, p. 197-203.

Maria Pidłypczak-Majerowicz, Review: “Library inventories from the Pauline fathers convent in Wieluń (18th century)”, elaborated by Tomasz Stolarczyk, p. 205-208.

Michał Białkowski, Review: Rev. Paweł Kummer, “Karol Wojtyła and liturgical reform in archdiocese of Cracow”, p. 209-217.

 

REPORT

Rev. Stanisław Cieślak SJ, “Meeting of Professors and Teachers of the History of the Church”, Major Semi-nary in Tarnów, April 20-22, 2022, p. 219-229.

Powered by Quick.Cms