Tom 126


TOM 126, 2016 rok 

ARTYKUŁY

Ks. Grzegorz Kublin, Niedrukowany dokument księcia raciborskiego Leszka z dnia 21 stycznia 1319 roku, s. 7-24.

Iwona Darska, Piętnastowieczna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Krzywaczce jako przykład późnego dzieła w stylu międzynarodowym około 1400 roku z terenu Małopolski, s. 25-57.

Ewelina Kazienko, W kręgu świętych patronów nowotarskich w dobie średniowiecza, s. 59-87.

Ks. Adam Kubasik, Kształtowanie się świadomości ukraińskiej duchowieństwa w cerkwi greckokatolickiej w Galicji Wschodniej, s. 89-110.

Eugeniusz Niebelski, „Krzewiciele polskich idei”. Duchowni katoliccy zesłani do Imperium Rosyjskiego – czasy polskiej niewoli narodowej, s. 111-190.

Ks. Józef Marecki, Życie codzienne kapucynów krośnieńskich, s. 191-231.

Lucyna Rotter, Architektura, wystrój i symbolika klasztorów kapucyńskich na przykładzie klasztoru krośnieńskiego, s. 233-249.

Piotr Matoga, Z badań nad historią muzyki w klasztorze Sióstr Dominikanek na Gródku w Krakowie, s. 251-264.

Waldemar Żurek, Wizytacja kościoła parafialnego w Dywinie w diecezji wileńskiej z 1867 roku, s. 265-290.

Piotr Kardyś, Rubrycele i schematyzmy diecezji żmudzkiej z lat 1853-1914 zachowane w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, s. 291-319.

Eleonora Hensche CR, Wychowanie i kształcenie sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1919-1939, s. 321-375.

Piotr Zubowski, Cerkwie prawosławne Kielc w polityce władz centralnych i samorządowych II Rzeczypospolitej, s. 377-402.

Agnieszka Szmerek, Zasób Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie w świetle jego dziejów po II wojnie światowej, s. 403-415.

Marcin Musiał, „Inteligentny i zdolny rzemieślnik to przyszłość Państwa Ludowego”. Państwo i Kościół w procesie wychowania młodzieży w latach 1945-1951 na przykładzie prywatnego salezjańskiego męskiego gimnazjum krawieckiego we Wrocławiu, s. 417-439.

 

RECENZJA

Radosław Krajniak, Rec.: Alojzy Szudrowicz, „Kapituła kruszwicka. W tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy”, s. 441-446.

 

MISCELANEA

Bp Jan Kopiec, Dziękczynienie za świadczone dobro. Homilia z okazji 70-lecia „Naszej Przeszłości”, s. 447-449.

Wacław Umiński CM, Śp. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski CM, s. 451-453.

Bibliografia prac Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego CM (opr. W. Umiński CM), s. 455-474.

Bibliografia zawartości półrocznika „Nasza Przeszłość” tomy 101-125 (opr. W. Umiński CM), s 475-500.

 

CONTENTS

 

ARTICLES

Rev. Grzegorz Kublin, An unprinted document of prince Leszek Raciborski from 21 january 1319, s. 7-24.

Iwona Darska, 15th century statue of the Virgin Mary and Child in Krzywaczka as an example of a late work in international style from the lesser Poland region about 1400, s. 25-57.

Ewelina Kazienko, In the sphere of saint patrons of Nowy Targ in middle ages, s. 59-87.

Rev. Adam Kubasik, The process of shaping the Ukrainian consciousness of the Greek Catholic clergy in Eastern Galicia in the 19th and 20th cent., s. 89-110.

Eugeniusz Niebelski, “Propagators of Polish ideas”. Catholic priests exiled to the Russian Empire – the times of Polish national bondage, s. 111-190.

Rev. Józef Marecki, Everyday life of the Capuchins of Krosno, s. 191-231.

Lucyna Rotter, The architecture, interior design and symbolism of capuchin monasteries exemplified by the monastery in Krosno, s. 233-249.

Piotr Matoga, From the research on the history of music in the Dominican Convent at Gródek, Cracow, s. 251-264.

Waldemar W. Żurek, The visitation of the parish church in Dywin of 1867, s. 265-290.

Piotr Kardyś, Directoria and schematisms of the diocese of Żmudź from 1853-1914 held in the Diocesan Archives in Kielce, s. 291-319.

Eleonora Hensche CR, Education of the sisters of Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ in the Archdiocese of Poznań in 1919-1939, s. 321-375.

Piotr Zubowski, Eastern orthodox church buildings in the policy of central and local authorities of the second republic of Poland, s. 377-402.

Agnieszka Szmerek, The archival holdings of the Polish Province of the Order of Piarists in the light of its history after world war II, s. 403-415.

Marcin Musiał, An intelligent and talented worker is the people’s republic future”. The state and the church in the process of youth education in 1945-1951 on the example of private Salesian male tailoring gymnasium in Wroclaw, s. 417-439.

 

REVIEW

Radosław Krajniak, Rev.: Alojzy Szudrowicz, „The Chapter in Kruszwica. The millennium of founding the bishopric in Kruszwica”, s. 441-446.

 

MISCELANEA

Bp Jan Kopiec, Thanksgiving for the goodness. Homily on the 70th anniversary of „Nasza Przeszłość”, s. 447-449.

Wacław Umiński CM, The late Rev. Apb Tadeusz Gocłowski CM, s. 451-453.

The bibliography of the works of Apb Tadeusz Gocłowski CM (prepared by W. Umiński CM), s. 455-474.

The bibliography of “Nasza Przeszłość” semiannual magazine’s contents, volumes 101-125 (prepared by W. Umiński CM), s. 475-500.

Powered by Quick.Cms