Tom 115-116


TOM 115-116, 2011 rok 

 1. Ks. Stanisław Rospond, 100-rocznica urodzin założyciela „Naszej Przeszłości”, s. 5-7
 2. Bp Wincenty Urban, „Nasza Przeszłość” - dzieło ks. Alfonsa Schletza, s. 9-22
 3. Ks. Alfons Schletz, Ks. Biskup Michał Bartłomiej Tarło opiekun ubogich, s. 23-32
 4. Ks. Alfons Schletz, Przyczynek do historii Zgromadzenia Misji w okresie rządów wizytatorskich ks. Michała Kownackiego, s. 33-54
 5. Ks. Alfons Schletz, Działalność naukowo-oświatowa ks. Józefa Jakubowskiego, s. 55-89
 6. Ks. Alfons Schletz, Stanisław Łempicki (1886-1947), s. 91-114
 7. Bibliografia opracowań ks. Alfonsa Schletza, s. 115-121
 8. Marceli Kosman, Gerard Labuda jako badacz Kościoła polskiego w średniowieczu, s. 123-143
 9. Ks. Włodzimierz Bielak, Jeszcze w sprawie factum biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, s. 145-162
 10. Rafał Kubicki, Franciszkanie w Gdańsku - zaplecze społeczne klasztoru oraz jego związki z miastem w XV i I poł. XVI w., s. 163-182
 11. Piotr Stefaniak, Z dziejów Domu świętej Notburgi w Raciborzu należącego do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej (1886-2011), s. 183-218
 12. Ks. Szymon Fedorowicz, Procesje parafialne i klasztorne w oktawie Bożego Ciała w XIX-wiecznym Krakowie (1795-1918), s. 219-243
 13. Wojciech Jaworski, Katolickie organizacje społeczne w Królestwie Polskim (1887-1914), s. 245-264
 14. Iwona Naglik OSU, Dzieje klasztoru sióstr urszulanek w Sierczy w latach 1921-2010, s. 265-296
 15. Dagmara Bubel, Recepcja piśmiennictwa o historii jasnogórskiego obrazu Matki Bożej na przykładzie dzieła O. Ksawerego Rottera „Gnad - und wundervolle Brosamen von der königlichen Taffel Herrscherin Himmels, und Erden Maria”, s. 297-323
 16. Dorota Rosińska, Dozory kościelne w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku, s. 325-345
 17. Magdalena Janowska, Gwardianie z klasztoru franciszkanów konwentualnych w Pyzdrach i Obornikach Wielkopolskich w świetle zachowanych dokumentów źródłowych - komunikat, s. 347-381
 18. Aleksander Gotowicz, Dechrystianizacja i antyklerykalizm społeczności robotniczej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku (Przyczyny i charakterystyka zjawiska), s. 383-427
 19. Witold Konopka, Udział Kardynała Stefana Wyszyńskiego w „porozumieniu braterskim” uniwersytetów z Torunia i Ferrary w świetle raportów SB, s. 429-447
 20. Bartłomiej Noszczak, „Nawrócony” funkcjonariusz MBP: historia Wacława Hajduka (1911-1977), s. 449-473
 21. Jolanta M. Marszalska, ks. Waldemar Graczyk, Z badań nad prosopografią konwentów cysterskich na ziemiach polskich, s. 475-484
 22. Krzysztof Murawski, Bractwo łąkowskie w Gniewie. Studium z dziejów Kościoła w Prusach Zachodnich w XIX w., s. 485-497
 23. Stanisław J. Rostworowski, Wawrzyniec z Rostworowa, s. 499-510
 24. Wojciech Kęder, Stolica Apostolska a konfederacja barska, s. 511-524
 25. Mariusz R. Sawa, Petycja z pielgrzymki unitów do papieża w 1904 roku, s. 525-534
 26. Ryszard Grzesik, Czy Malchus stracił ucho od ciosu mieczem przechowywanym w poznańskiej katedrze?, s. 535-541
 27. Wiktor Szymborski, Sprzedaż na terenie Polski odpustów w obronie wyspy Rodos, s. 543-554
 28. Marek Golemski, Trudny pontyfikat biskupa lubuskiego Nankera (ok. 1248-1251), s. 555-566
 29. Ks. Stanisław Cieślak SJ, Dzieje przygotowań kandydatów do kapłaństwa w Kościele katolickim. Spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła w Wadowicach, 27-28 IV 2011, s. 567-573
 30. Jan Wnęk, Biskup Feliks Dupanloup w pedagogice polskiej, s. 575-587
 31. Jan Wnęk, Święty Jan Bosko w pedagogice polskiej, s. 589-604
 32. Marceli Kosman, Rec.: H. Mickiewicz, Dzieje kościoła św. Anny w Wilnie w świetle literatury, s. 605-608
 33. Jarosław Nikodem, Rec.: A. Kubíková, Oldřich II. z Rožmberka, s. 609-616
 34. Jarosław Nikodem, Rec.: J. Válka, Husitství na Moravĕ. Náboženská Snášenlivost. Jan Amos Komenský, s. 617-620
 35. Jarosław Nikodem, Rec.: M. Wernisch, Husitství, ranĕ reformační příbĕh, s. 621-626
 36. List do Redakcji, s. 627-637
 37. Ks. W. Umiński CM, Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939, s. 639-642
 38. Ks. W. Kałamarz CM, Muzyka u misjonarzy - wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski, s. 643-648
 39. J.M. Marszalska, ks. W. Graczyk, Księgi rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w dawnych wiekach, s. 648-651
 40. Ks. K. Michalski CM, Między heroizmem a bestialstwem, s. 651-655
 41. J.M. Marszalska, ks. W. Graczyk, Testamenty książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750-1876, s. 655-659
 42. J.M. Marszalska, Opactwo Cystersów w Szczyrzycu od XIII do końca XX wieku. Dzieje - gospodarka - kultura, s. 659-665
 43. Vinea Christi (Winnica Chrystusowa), opr. naukowe, tłum. s. M. Borkowska, s. 665-671
Powered by Quick.Cms