Tom 118


TOM 118, 2012 rok 

 1. Roman Jurkowski, Duchowieństwo ziemi lubawskiej w walce o naukę religii w języku polskim podczas strajku szkolnego w latach 1906-1907, s. 5-35
 2. Roman Dzwonkowski SAC, Jawna i ukryta hierarchia i administracja Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich), s. 37-65
 3. Bruno Marek Wojtasik, Budowa kościoła jako przejaw społecznej inicjatywy w schyłkowej fazie PRL (1983-1989) - na przykładzie diecezji kieleckiej, s. 67-89
 4. Urszula Kicińska, „Melius est mori quam vivere” - wizerunek śmierci w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, s. 91-108
 5. Milena Szucka, Relacje katolików Krakowa z tamtejszymi innowiercami w świetle przekazów katolickich w II połowie XVI wieku, s. 109-128
 6. Grażyna Gzella, Wydawnictwa periodyczne w dorobku księdza Ottona Hołyńskiego, s. 129-142
 7. Bożena Popiołek, Polisa na życie wieczne. Zagadnienie miłosierdzia w testamentach czasów saskich, s. 143-156
 8. Sabina Bober, Losy greckokatolickich świątyń w diecezji przemyskiej w PRL, s. 157-169
 9. Jan Wnęk, Wychowanie religijne w polskiej myśli pedagogicznej XIX wieku, s. 171-182
 10. Mieszko Maksymilian Grynicz, Proces beatyfikacyjny błogosławionej matki Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim, s. 183-194
 11. Agnieszka Szmerek, Okoliczności powstania Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów (1642-1662), s. 195-205
 12. Roman Kawecki, Rec.: K. R. Prokop, „Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego”, s. 207-217
 13. Piotr D. Kołpak, Rec.: P. Pieńkowska-Wiederkehr, „Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic publicznych”, s. 219-225
 14. Marceli Kosman, Klasztor Franciszkanów w Woźnikach. Dzieje - ludzie - budowle, s. 227-231
 15. Żyję - wybór odpowiedzi na ankietę ks. prof. K. Michalskiego z 1945 roku, skierowaną do byłych więźniów politycznych z czasów okupacji niemieckiej, s. 233-239
 16. K.T. Sojka, K. Grodziska, Świątynia z progu wieczności - w 150-lecie kościoła Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim (1862-2012), s. 239-242
 17. A. Usowicz, Zbieracze złotych kłosów, s. 243-246
 18. T. Pawlikowski, Filozofia teoretyczna ks. Aleksandra Usowicza, s. 246-248
 19. P. Stefaniak, Święta Kinga Arpadówna OSC - życie i dzieło, s. 249-251
 20. Szkice do portretu Hieronima Feichta, opr. W. Kałamarz, s. 251-25
Powered by Quick.Cms