Tom 130


TOM 130, 2019 rok 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

Karolina Supernak, Pod auspicjami papieży – relacje między księciem krakowsko – sandomierskim Bolesławem V Wstydliwym a zakonem bożogrobców w Miechowie, s. 5-32.

Justyna Ewa Białowąs, Pochodzenie i najbliższa rodzina biskupa włocławskiego Macieja Pałuki (ok. 1285-1368), s. 33-51.

Dorota Żywczak, Jak pisać o biskupach? Kilka uwag na temat monografii biograficznych polskich biskupów średniowiecznych, s. 53-74.

Wojciech Jerzy Górczyk, Diecezja kamieniecka w drugiej połowie XVIII w. Czasy pontyfikatu biskupa Adama Stanisława Krasińskiego, s. 75-114.

Rafał Maria Antoszczuk OFMConv, Ikonografia krakowskiej monstrancji fundacji Anny Ostrowskiej, jako środek przekazu duchowości Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, s. 115-126.

Gabriela Gruszczak, Arcybractwo różańca świętego przy kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach, s. 127-152.

Barbara Góra, „Album Wileńskie” Jana Kazimierza Wilczyńskiego i obrazki religijne z hymnami polskich poetów, s. 153-188.

Wojciech Mleczko CR, J. I. Kraszewski i zmartwychwstańcy: przyczynek do opisu relacji, s. 189-201.

Waldemar Witold Żurek, Kościół parafialny we Włodzimierzu Wołyńskim 1851-1856, s. 203-227.

Bogusław Andrzej Baczyński, Maria Nowrotek, Suplement do Leksykonu. Bernardynki Tarnowskie, s. 229-262.

Michał Białkowski, Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1978-1989. Zarys wybranych problemów s. 263-323

 

RECENZJE

Edyta Pluta-Saladra, Rec.: Women in the Medieval Monastic World, ed. J. Burton, K. Stöber, s. 325-331.

Marceli Kosman, Rec.: (t. I) Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk; (t. II) Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla; (t. III) Chrzest Mieszka I i chrystianizacja Państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk, s. 333-338.

Ewelina Kazienko-Brzozowska, Rec.: A. Brzozowska, Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522), s. 339-342.

Anna Barańska, Rec.: Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, red. E. Niebielski, s. 343-347.

 

CONTENTS

ARTICLES

 

Karolina Supernak, Under Papal Auspices – the Relations between Bolesław V the Chaste, Duke of Cracow and Sandomierz and the Canons of the Holy Sepulchre in Miechów, p. 5-32.

Justyna Ewa Białowąs, The Descent and the Closest Family of Bishop of Włocławek Maciej Pałuka (about 1285-1368), p. 33-51.

Dorota Żywczak, How to Write about Bishops? A Few Remarks on the Biographical Monographs of Polish Medieval Bishops, p. 53-74.

Wojciech Jerzy Górczyk, The Diocese of Kamieniec in the Second Half of the 18th c. Times of the Pontificate of Bishop Adam Stanisław Krasiński, p. 75-114.

Rafał Maria Antoszczuk OFMConv, Iconography of the Monstrance from Cracow Foundation of Anna Ostrowska, as a Means of Conveying Spirituality of Handmaids of the Sacred Heart, p. 115-126.

Gabriela Gruszczak, Archconfraternity of the Holy Rosary at the Church of St. Mary Magdalene in Wawrzeńczyce, p. 127-152.

Barbara Góra, The Vilnius Album (Album Wileńskie) of Jan Kazimierz Wilczyński and Religious Pictures with the Hymns of Polish Poets, p. 153-188.

Wojciech Mleczko CR, J.I. Kraszewski and Resurrectionists: a Contribution to the Description of Relations, p. 189-201.

Waldemar Witold Żurek, The parish church in Włodzimierz Wołyński 1851-1856, p. 203-227.

Bogusław Andrzej Baczyński, Maria Nowrotek, A Supplement to the Lexicon. Bernardine Sisters from Tarnów, p. 229-262.

Michał Białkowski, Post-Council Renewal in the Catholic Church in Poland in the Years 1978-1989. An Outline of Chosen Problems, p. 263-323.

 

REVIEWS

Edyta Pluta-Saladra, Rev.: Women in the Medieval Monastic World, ed. J. Burton, K. Stöber, p. 325-331.

Marceli Kosman, Rev.: (v.I) The Christianisation of Europe. The Church at the Turn of the Second Millennium, ed.: J. Dobosz, J. Strzelczyk; (v.II) The Christianisation of „The Younger Europe”, ed. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla; (v.III) The Baptism of Mieszko I and the Christianisation of the Piast State, ed. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk, p. 333-338.

Ewelina Kazienko-Brzozowska, Rev.: A. Brzozowska, Erazm Ciołek, the Bishop of Płock (1474-1522), p. 339-342.

Anna Barańska, Rev.: Father Krzysztof Szwermicki – 10,000 miles across Siberia in 1859 and 1860, ed. E. Niebielski, p. 343-347.

Powered by Quick.Cms