Tom 133


TOM 133, 2020 rok 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Olgierd Lenczewski, Sytuacja Kustodii Ziemi Świętej w II połowie XVII wieku, s. 5-27.

Karolina Maciaszek, Pobożność Polityką motywowana – o działalności księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego wobec klasztorów, s. 29-54.

Przemysław Kaleta, Błogosławiony Bogumił w świetle „Vitae sanctorum quattor fratrum Polonorum eremitarum camaldunensium…” Marcina Baroniusa, s. 55-80.

Michał Jerzy Hankus, Działalność Bodzanty z Kosowic herbu Szeliga na stanowisku arcybiskupa gnieźnieńskiego, s. 81-113.

Małgorzata Kośka, Źródła do kasaty klasztorów w 1864 roku w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, s. 115-127.

Marcin Franciszek Rdzak, Kontrakty i umowy z archiwum większego klasztoru karmelitów starej obserwy we Lwowie (XVII–XVIII w.), s. 129-146.

Anna Sutowicz, Domniemany traktat Kaspra Drużbickiego SJ „Nauka o przygotowaniu się do świątobliwej śmierci” w zbiorach cysterek trzebnickich, s. 147-178.

Adam Konrad Bigosiński, Działalność firmy organmistrzowskiej P. B. Voelkner w Poznaniu, s. 179-212.

Piotr Matoga, Historia organów w kościele pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy, s. 213-226.

Paweł Beczek, Przejawy pornografii według prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, s. 227-257.

 

INWENTARZE

Ks. Józef Marecki, Inwentarz archiwum klasztoru Kapucynów w Krośnie, s. 259-314.

Lucyna Rotter, Skarbiec kościoła oo. kapucynów w Krośnie, s. 315-334.

Agnieszka Szmerek, O. Józef Krzysikiewicz, kapucyn w zapiskach kronikarskich z lat 1880–1883, s. 335-353.

 

 

CONTENTS

 

ARTICLES

Olgierd Lenczewski, The situation of the Custody of the Holy Land in the second half of the 17th century, p. 5-27.

Karolina Maciaszek, Piety as motivational policy – Bolesław V the Chaste, Duke of Cracow and Sandomierz and his activity towards monasteries, p. 29-54.

Przemysław Kaleta, Blessed Bogumilus according to Martinus Baronius’s “VITAE SANCTORUM QUATTOR FRATRUM POLONORUM EREMITARUM CAMALDUNENSIUM…”, p. 55-80.

Michał Jerzy Hankus, The activity of Bodzanta of Kosowice of the Szeliga coat of arms as the archbishop of Gniezno, p. 81-113.

Małgorzata Kośka, Sources on the dissolution of monasteries in 1864 in the Central Archives of Historical Records, p. 115-127.

Marcin Franciszek Rdzak, Contracts and agreements from the Archives of the larger Monastery of Carmelites of the Ancient Observance in Lviv (17th-18th century)I, p. 129-146.

Anna Sutowicz, The alleged tractate of Kasper Drużbicki SJ „The Precept of Preparing for a Devout Dying” in the archives of Cistercian Sisters in Trzebnica, p. 147-178.

Adam Konrad Bigosiński, The activity of organ-building company P.B Voelkner in Poznań, p. 179-212.

Piotr Matoga, The history of the organ in the Church of St. Adalbert and Our Lady of Sorrows in Modlnica, p. 213-226.

Paweł Beczek, Manifestations of pornography according to the Catholic press in the Second Republic of Poland, p. 227-257.

 

THE INVENTORYS

Rev. Józef Marecki, The inventory of the archives of the Capuchin Monastery in Krosno, p. 259-314.

Lucyna Rotter, Treasury of capuchin church in Krosno, p. 315-334.

Agnieszka Szmerek, Fr Józef Krzysikiewicz, OFM in chronicle notes from 1880-1883, p. 335-353.

Powered by Quick.Cms