Tom 135


TOM 135, 2021 rok 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Anna Iwona Sutowicz, Geneza i przebieg przemian społeczno- religijnych w klasztorze trzebnickim w l. 1536-1639, s. 5-38.

Martyna Deszczyńska, O genezie więzi katolicyzmu i świadomości narodowej w społeczeństwie polskim w I. połowie XIX w., s. 39-75.

Krzysztof Maćkowiak, Życie dla Boga i ludzi. O słudze Bożym ks. Wawrzyńcu Kuśniaku Cor, s. 77-114.

Urszula Perkowska, Ks. Jacek Urban, Droga ks. prof. Jana Fijałka do uniwersyteckiej katedry, s. 115-148.

Sylwia Magdalena Zydek, Julia Ledóchowska – jej działalności na rzecz odzyskania niepodległości (1915-1920) i odbudowy Państwa Polskiego (1920-1939), s. 149-165.

Adrian Łukasz Cieślik, Sióstr Służebniczek praca w Dobrej w latach 1909-2004, s. 167-184.

Ks. Ryszard Ficek, Pastoral Ministry of Cardinal Stefan Wyszyński and the Reality of the Peoples’ Republic of Poland: A pragmatism of resistance (1956-1970) – [Posługa pasterska Kardynała Stefana Wyszyńskiego a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pragmatyzm oporu (1956-1970)], s. 185-232.

 

EDYCJA ŹRÓDŁOWA

Tomasz Krzyżowski, Marii Kapri wspomnienia o ks. Adamie Roszko-Bogdanowiczu (1898-1941), s. 233-303.

 

MISCELLANEA

Zbigniew Eugeniusz Niebelski, Bochenkiem chleba kozak zabił dziecko. Zdarzenie z czasów męczeństwa Unii na Podlasiu w XIX wieku, s. 305-307.

 

Z ARCHIWUM INSTYTUTU WYDAWNICZEGO „NASZA PRZESZŁOŚĆ”

Ks. Józef Marecki, Wskazówki ks. Alfonsa Schletza CM na temat prowadzeniu kroniki parafialnej i funkcjonowaniu archiwum parafialnego. Edycja źródła, s. 309-340.

 

RECENZJA

Ks. Krzysztof Piotr Dalecki, Rec.: Ks. Andrzej Patrzykąt, „Problematyka religijno-społeczna felietonów biskupa Jana Bernarda Szlagi”, s. 341-351.

 

 

CONTENTS

 

ARTICLES

Anna Iwona Sutowicz, The genesis and course of social and religious changes in the monastery of Trzebnica in 1536-1639, p. 5-38.

Martyna Deszczyńska, On the origins of the bond between Catholicism and national consciousness in Polish society in the first half of the nineteenth century, p. 39-75.

Krzysztof Maćkowiak, Living for God and People: About the Servant of God Rev. Wawrzyniec Kusniak, Cor, p. 77-114.

Urszula Perkowska, Rev. JACEK URBAN, Rev. Prof. Jan Fijałek’s way to the University's Department Chair, p. 115-148.

Sylwia Magdalena Zydek, Julia Ledóchowska – her activities for regaining independence (1915-1920) and rebuilding the Polish State (1920-1939), p. 149-165.

Adrian Łukasz Cieślik, Servant Sisters work in Dobra from 1909 to 2004, p. 167-184.

Rev. Ryszard Ficek, Pastoral Ministry of Cardinal Stefan Wszyński and the reality of the Peoples’ Republic of Poland: A pragmatism of resistance (1956-1970), p. 185-232.

 

THE SOURCE EDITION

Tomasz Krzyżowski, Maria Kapri’s memoirs of Father Adam Roszko-Bogdanowicz (1898-1941), p. 233-303.

 

MISCELLANEA

Zbigniew Eugeniusz Niebelski, A Cossack killed a child with a loaf of bread. An incident from the times of the Union martyrdom in Podlasie in the nineteenth century, p. 305-307.

 

FROM THE ARCHIVES OF THE PUBLISHING INSTITUTE EDITORIAL BOARD „NASZA PRZESZŁOŚĆ”

Rev. Józef Marecki, Fr. Alphonse Schletz CM's instructions on the keeping of the parish chronicle and the functioning of the parish archives. Source edit, p. 309-340.

 

REVIEW

Rev. Krzysztof Piotr Dalecki, Rev.: Andrzej Patrzykąt, „Religious-social issues of the columns of bishop Jan Bernard Szlaga”, p. 341-351.

Powered by Quick.Cms